KANSAS

Candace Harding
Bar 6 Diamond Ranch
2201 BB AVE
Burdick, Kansas 66838

Phone: 785-497-2891